Privacyverklaring Dignita

Not For Sale Cafe B.V. (Dignita Vondelpark) gevestigd aan Koninginneweg 218h, 1075 EL Amsterdam, en Not For Sale Retail B.V. (Dignita Hoftuin) gevestigd aan Nieuwe Herengracht 18A, 1018 DP Amsterdam, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Not For Sale Cafe B.V.
Koninginneweg 218h
1075 EL Amsterdam
+31202214458

Not For Sale Retail B.V.
Nieuwe Herengracht 18A
1018 DP Amsterdam
+31203702723

Persoonsgegevens die wij verwerken

Not For Sale Cafe B.V./Not For Sale Retail B.V. verwerkt uw persoonsgegevens als u deze zelf aan ons verstrekt door middel van ons online reserveringssysteem of het online contactformulier. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@eatwelldogood.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Not For Sale Cafe B.V./Not For Sale Retail B.V. verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend om u te kunnen bellen of e-mailen over een reservering of naar aanleiding van een ingevuld contactformulier.

Geautomatiseerde besluitvorming

Not For Sale Cafe B.V./Not For Sale Retail B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Not For Sale Cafe B.V./Not For Sale Retail B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
– Persoonsgegevens (naam, emailadres en telefoonnummer) voor het maken van een reservering of contact met Not For Sale Cafe B.V./Not For Sale Retail B.V.: uiterlijk 1 jaar
– Persoonsgegevens (naam, emailadres en telefoonnummer) voor het betalen op factuur aan Not For Sale Cafe B.V./Not For Sale Retail B.V.: wettelijke bewaartermijn van 7 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Not For Sale Cafe B.V./Not For Sale Retail B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Not For Sale Cafe B.V./Not For Sale Retail B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Not For Sale Cafe B.V./Not For Sale Retail B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Not For Sale Cafe B.V./Not For Sale Retail B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@eatwelldogood.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Not For Sale Cafe B.V./Not For Sale Retail B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Not For Sale Cafe B.V./Not For Sale Retail B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@eatwelldogood.nl

Welkom bij Dignita!

Reserveer bij een van onze restaurants.

VondelparkHoftuinWesterparkPrins Hendrikstraat – Den Haag

close